Kara umowna od dewelopera?

Jak uzyskać karę umowną od dewelopera?

Wszyscy jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Wzrostem zapotrzebowania na mieszkania oraz na materiały budowlane. Jest to przyczyna sytuacji, w której deweloper często spóźnia się z oddaniem mieszkania do użytkowania bądź zawarcia umowy ostatecznej wyodrębniającej lokal oraz przenoszącej własność. Często deweloper wiedząc, że nie odda w umówionym terminie lokalu, zawiera kolejne umowy, celem uzyskania od nabywców wynagrodzenia.

Kara umowna (odsetki za opóźnienie od dewelopera)

Na szczęście ustawodawca przewidział ochronę nabywców przed taki zdarzeniami. W ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16 września 2011 r. nałożono na dewelopera wprowadzenie obowiązku w treści umowy wprowadzenia kary umownej w przypadku nie wyodrębnienia i przeniesienia w terminie wynikającym z umowy deweloperskiej kary umownej. Każda umowa deweloperska winna posiadać stosowny zapis. Jeżeli nie posiada, wchodzą tutaj uregulowania ustawowe.

Zapis o karze umownej gwarantuje, że każde opóźnienie powodować będzie naliczenie kary umownej. Żądać można zarówno za cały okres opóźnienia. Ale i również za każdy dzień oddzielnie. Nabywca lokalu nie może zrezygnować z ww. zapisu. Ani deweloper nie może zmusić nabywcy do zrzeczenia się tego prawa.

Nie jest istotne przy dochodzeniu tej kwoty, czy opóźnienie powstało z winny dewelopera czy też nie. Wystarczy sam fakt opóźnienia.

Kancelaria dotychczas prowadziła dziesiątki spraw o kary umowne w takich przypadkach. Zarówno od największych deweloperów w kraju, jak i tych drobniejszych. Często składanie pozwów o wypłatę kar zmuszało dewelopera do przyśpieszenia prac.

W zależności od treści umowy, okresu opóźnienia kary umowne mogą być różne. Od 2 000 zł do 45 000 zł.

Dlatego, jeżeli deweloper opóźnia się z przeniesieniem własności należy zastanowić się nad wystosowaniem żądania. Bowiem jest to uprawnienie strony, które skutkować może jedynie korzystnym rozwiązaniem po stronie nabywcy.

Warto pamiętać jedynie, że opóźnienie w oddaniu lokalu do używania również może być obwarowane sankcjami dla dewelopera. Jednak w tym przypadku musi być wyraźny zapis w umowie deweloperskiej.