Uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego

Obywatelstwo polskie

W polskim porządku prawnym istnieje możliwość uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem jest pozostawanie przez cudzoziemca w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zwrócić uwagę, iż uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy może
skutkować uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały. Ewentualnie pobyt rezydenta długoterminowego RP a nawet uzyskaniem obywatelstwa Polskiego.

Zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony. Aby tego dokonać niezbędnym jest złożenie odpowiedniego wniosku. Kolejnym warunkiem jest pozostawanie w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim. Co najmniej przez okres 3 lat przed złożeniem wniosku. Przed złożeniem wniosku, cudzoziemiec winien przebywać na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 2 lata. I to na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Który został udzielony w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Pobyt rezydenta długoterminowego RP.

Cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na czas nieoznaczony. Warunkiem jest przebywanie na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat. Bezpośrednio przed złożeniem wniosku. W celu uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, cudzoziemiec musi spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać stabilne i regularne źródło dochodu, wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny, którzy pozostają na utrzymaniu cudzoziemca,
  • posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego.

Znajomość języka polskiego musi zostać potwierdzona jednym z następujących dokumentów:

  1. urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1,
  • świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły lub uczelni,
  • świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w której mowa w pkt. 2.

Uznanie za obywatela polskiego.

Uznany za obywatela polskiego może cudzoziemiec bądź bezpaństwowiec. Musi przebywać nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat. Na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim. Zawartym z obywatelem polskim.

Osoba ubiegająca się o uznanie za obywatela polskiego, obowiązany jest posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego. Co najmniej na poziomie biegłości językowej B1.

Related Posts

COMMENTS

18 867 thoughts on “Uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego