Praktyka

Rozwody & Sprawy Rodzinne


Rozwody

Separacja

Unieważnienie małżeństwa

Alimenty i zabezpieczenie potrzeb rodziny

Rozdzielność majątkowa oraz podział majątku

Władza rodzicielska, miejsce pobytu oraz kontakty

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Zastępcze oświadczenia za małoletnie dzieci

Sprawy Cywilne


Własność i jej ochrona

Zasiedzenie

Zniesienie współwłasności

Podział majątku

Umowy i dochodzenie roszczeń

Czyny niedozwolone i odszkodowania, zadośćuczynienie

Służebności

Darowizna i jej odwołanie

Spadki, zachowki, dział spadku

Sprawy Karne


Obrona podejrzanego i oskarżonego przed organami ścigania

Reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego


Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykroczeniowym, wykonawczym

Areszt

Odroczenie wykonania kary

Dozór elektroniczny

Przerwy w wykonaniu kary


Upadłość & Restrukturycazja


Upadłość konsumencka

Upadłość przedsiębiorcy

Restrukturyzacja i Sanacja

Podatki & Sprawy Karno -Skarbowe


Postępowania kontrolne i podatkowe

Postępowania administracyjne przed sądami administracyjnymi

Postępowania karno-skarbowe

Windykacja


Wezwanie do zapłaty

Pozew o zapłatę

Postępowanie sądowe

Egzekucja